5

Alguns individus no presenten antígens sanguinis del tipus Lewis B perquè tenen l’al·lel T en un polimorfisme del gen FUT2. Aquests individus mostren una resistència innata a les infeccions d’alguns virus, sobretot als que causen infeccions respiratòries. A nivell mundial, l’al·lel T té una freqüència del 2%, però hi ha una població on quasi el 70% dels individus el presenten. Quina?