Al cromosoma 19, dins del gen FUT2 (alfa-fucosiltransferasa 1,2), hi ha un polimorfisme genètic (rs1047781) que presenta dos possibles al·lels: T (9%) o A (91%).

El gen FUT2 permet la fabricació d’una proteïna (enzim galactòsid 2-a-L-fucosiltransferasa) que participa en la creació de l’antigen H, el qual es requereix per sintetitzar els antígens dels grups sanguinis A i B.

L’ al·lel T codifica per un al·lel no secretor que provoca l’absència d’expressió de l’enzim galactòsid 2-a-L-fucosiltransferasa, i té com a conseqüència la manca d’antígens sanguinis del tipus Lewis B. Aquesta manca d’aquest tipus d’antígens causada per l’al·lel T s’ha vist que presenta vàries correlacions. Concretament, l’al·lel T està associat amb resistència innata al norovirus GII.4, amb baixos nivells de microbis al sistema digestiu i amb una major resistència a les infeccions respiratòries i al VIH per falta d’antígens. Mentre la presència de l’al·lel T no arriba al 2% en la majoria de poblacions, hi ha una població on el 68,8% dels individus presenten l’al·lel T, ja sigui en homozigosi TT (19%) o en heterozigosi AT (49.8%). Quina població diries que és?

Alguns individus no presenten antígens sanguinis del tipus Lewis B perquè tenen l’al·lel T en un polimorfisme del gen FUT2. Aquests individus mostren una resistència innata a les infeccions d’alguns virus, sobretot als que causen infeccions respiratòries. A nivell mundial, l’al·lel T té una freqüència del 2%, però hi ha una població on quasi el 70% dels individus el presenten. Quina?

a) Població africana.

b) Població europea.

c) Població de l’est d’Àsia.

 

Resposta: c) Població de l’est d’Àsia.

Font de la imatge: https://personalgenomes.wordpress.com/2012/02/29/invulnerability-to-stomach-flu-is-my-secret-superpower/secretor_v_nonsecretor_v_virus-2/

En el següent enllaç trobaràs més informació sobre aquesta pregunta:
– https://selfdecode.com/snp/rs1047781/