15

Alguns dels gens implicats en la resistència a alguns virus els tenim gràcies als encreuaments del passat amb els neandertals.

5

Alguns individus no presenten antígens sanguinis del tipus Lewis B perquè tenen l’al·lel T en un polimorfisme del gen FUT2. Aquests individus mostren una resistència innata a les infeccions d’alguns virus, sobretot als que causen infeccions respiratòries. A nivell mundial, l’al·lel T té una freqüència del 2%, però hi ha una població on quasi el 70% dels individus el presenten. Quina?