Les preguntes

Genogràfic està format per més de 100 preguntes, el contingut de les quals s’ha redactat en base a una recerca de variants genètiques amb significat adaptatiu en les diferents poblacions humanes, classificant-les en diferents categories (climatologia, dieta i metabolisme, immunitat i morfologia).

El contingut científic present en el material didàctic del joc “GENOGRÀFIC” s’ha elaborat a partir de diferents fonts d’informació científica: bases de dades, articles científics, un llibre i pàgines web de divulgació científica.

En la categoria de reflexió si troben una sèrie de preguntes que conviden a qüestionar la teoria genocentrista en la que s’articula la concepció de la genètica a nivell social i també acadèmic. On es pren al gen com a pilar central de l’evolucióperò en realiat la relació entre el genotip i el fenotip, és una relació complexa en què participen molts factors, en tant que la genètica està entrant en una nova era en la qual el discurs simple i lineal ja no val.

Climatologia
Dieta i metabolisme
Immunitat
Morfologia
Reflexió