Al cromosoma 7, dins del gen TAS2R38, hi ha un polimorfisme genètic (rs713598) associat a la capacitat de percebre el gust amarg que presenta dos possibles al·lels: C (50%) o G (50%). L’al·lel C determina la sensibilitat a la feniltiocarbamida (PTC). S’ha vist que els individus portadors de l’al·lel C presenten un consum reduït d’hortalisses del grup B, així com d’altres vegetals generalment reconeguts com a amargs, tals com la ruca i la bleda, ja que els perceben com a aliments molt amargs i per tant desagradables al tast.
A nivell mundial, la freqüència d’aquesta variant és del 50%, però hi ha dues poblacions on aquesta freqüència és només del 33%. En quines dues poblacions diries que hi ha menys individus portadors d’aquesta variant?

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada a la sensibilitat per percebre el gust amarg. S’ha vist que els individus portadors d’aquesta variant consumeixen menys hortalisses amargues ja que les perceben més desagradables al tast. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència del 50%, però hi ha dues poblacions on aquesta és només del 33%. Quines?

a) Població americana i de l’est d’Àsia.

b) Població europea i africana.

c) Població d’Àfrica del Sud i d’Amèrica del Sud.

LA RUCA, UN VEGETAL DE LUXE
Font de la imatge: https://www.elgourmetcatala.cat/ruca-vegetal-luxe/

Resposta: a) Població americana i de l’est d’Àsia.

En el següent enllaç trobaràs més informació sobre aquesta pregunta:
https://selfdecode.com/snp/rs713598/
https://www.snpedia.com/index.php/Rs713598