Al cromosoma 11, hi ha un polimorfisme genètic (rs6265) que presenta dos possibles al·lels: T (20%) o C (80%). L’al·lel C està associat amb un major risc a la depressió (1.7x), i un major risc a patir al·lèrgies. Això és degut a que els individus amb genotip CC presenten nivells elevats de BDNF en sang, líquid pulmonar i líquid nasal, els quals es correlacionen positivament amb l’activitat i la gravetat de la malaltia en pacients amb rinitis al·lèrgica, asma i excema ectòpic. A nivell mundial, el percentatge d’homozigots CC és del 66.7%, però hi ha una població on el 97.9% dels individus són homozigots CC. Quina diries que és?

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada amb individus amb major risc a caure en depressió i a patir al·lèrgies. La freqüència d’aquesta variant a nivell mundial és del 66.7%, però existeix una població on arriba al 97.9%. Quina?

a) Població asiàtica.

b) Població africana.

c) Població europea.

 

Resposta: b) Població africana.

Font de la imatge: https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/psiquiatricas/depresion.html

En el següent enllaç trobaràs més informació sobre aquesta pregunta:
 https://selfdecode.com/snp/rs6265/

  • Andiappan AK, Parate PN, Anantharaman R, Suri BK, Wang de Y, Chew FT. Genetic variation in BDNF is associated with allergic asthma and allergic rhinitis in an ethnic Chinese population in Singapore. Cytokine. 2011 Nov;56(2):218-23. doi: 10.1016/j.cyto.2011.05.008. Epub 2011 Jun 30. PMID: 21723144.