Al cromosoma 4, dins del gen PPARGC1A, hi ha un polimorfisme genètic (rs8192678) que presenta dos possibles al·lels T (27%) o C (73%). El genotip CC s’ha correlacionat amb una major longevitat en els individus i amb la presència d’insomni, especialment sota la influència d’ApoE4. A nivell mundial, un 56.8% dels individus presenten un genotip CC, però hi ha una població on el percentatge d’individus homozigots CC és del 91.6%. Quina població diries que és?

Existeix una variant genètica que, en homozigosi, s’ha vist associada amb individus que presenten una major longevitat i que pateixen insomni. La freqüència d’aquesta variant en homozigosi a nivell mundial és del 56.8%, però existeix una població on arriba al 91.6%. Quina?

a) Població asiàtica.

b) Població africana.

c) Població europea.

 

Resposta: b) Població africana.

Font de la imatge: https://blog.cofb.cat/insomni-cronic-reptes-tractament/

En el següent enllaç trobaràs més informació sobre aquesta pregunta:
 https://selfdecode.com/snp/rs8192678/

  • Wang CC, Lung FW. The role of PGC-1 and Apoε4 in insomnia. Psychiatr Genet. 2012 Apr;22(2):82-7. doi: 10.1097/YPG.0b013e32834dc438. PMID: 22392034.
  • Clark J, Reddy S, Zheng K, Betensky RA, Simon DK. Association of PGC-1alpha polymorphisms with age of onset and risk of Parkinson’s disease. BMC Med Genet. 2011 May 19;12:69. doi: 10.1186/1471-2350-12-69. PMID: 21595954; PMCID: PMC3112073.