Al cromosoma 7, dins del gen TAS2R38, hi ha un polimorfisme genètic (rs713598) associat a la capacitat de percebre el gust amarg que presenta dos possibles al·lels: C (50%) o G (50%). L’al·lel C determina la sensibilitat a la feniltiocarbamida (PTC). S’ha vist que els individus portadors de l’al·lel C presenten un consum reduït d’hortalisses del grup B, així com d’altres vegetals generalment reconeguts com a amargs, tals com la ruca i la bleda, ja que els perceben com a aliments molt amargs i per tant desagradables al tast.

A nivell mundial, la freqüència d’aquesta variant és del 50%, però hi ha una població on aquesta freqüència assoleix el 66%. En quina població diries que hi ha més individus portadors d’aquesta variant?

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada a la sensibilitat per percebre el gust amarg. S’ha vist que els individus portadors d’aquesta variant consumeixen menys hortalisses amargues ja que les perceben més desagradables al tast. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència del 50%, però hi ha una població on aquesta arriba al 66%. Quina?

a) Població d’Oceania.

b) Població mexicana.

c) Població del sud d’Àsia.

 

Resposta: c) Població del sud d’Àsia.

Font de la imatge: https://www.elgourmetcatala.cat/ruca-vegetal-luxe/

En el següent enllaç trobaràs més informació sobre aquesta pregunta:
 https://selfdecode.com/snp/rs713598/
– https://www.snpedia.com/index.php/Rs713598

  • Colares-Bento, F. C., Souza, V. C., Toledo, J. O., Moraes, C. F., Alho, C. S., Lima, R. M., Cordova, C., & Nobrega, O. T. (2012). Implication of the G145C polymorphism (rs713598) of the TAS2r38 gene on food consumption by Brazilian older women. Archives of gerontology and geriatrics54(2), e13–e18. https://doi.org/10.1016/j.archger.2011.05.019