Al cromosoma 11, dins del gen TCN1, hi ha un polimorfisme genètic (rs526934) que presenta dos possibles al·lels: G (20%) o A (80%). S’ha vist que els individus portadors de l’al·lel minoritari G presenten uns nivells inferiors de vitamina B12.
A nivell mundial, la freqüència de l’al·lel G és del 20%, però hi ha una població on aquesta freqüència arriba al 28%. En quina població diries que hi ha més individus portadors d’aquest al·lel associat a un dèficit de vitamina B12?

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada a nivells inferiors de vitamina B12 en aquells individus que en són portadors. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència del 20%, però hi ha una població on arriba al 28%. Quina?

a) Població europea.

b) Població asiàtica.

c) Població africana.

 

Resposta: a) Població europea.

Font de la imatge: https://registrodemarca.in/alimentacao-saudavel/vitamina-b12-para-que-serve/

En els següents enllaços trobaràs més informació sobre aquesta pregunta:
 https://selfdecode.com/snp/rs526934/
– https://www.snpedia.com/index.php/Rs526934