Al cromosoma 9, dins del gen ALDOB, hi ha un polimorfisme genètic (rs1800546) que presenta dos possibles al·lels G o C. L’al·lel G és extremadament rar i s’ha considerat una mutació hereditària d’intolerància a la fructosa (HFI). A nivell mundial, el percentatge d’individus portadors d’aquest al·lel G és pràcticament nul, ja que aquesta variant únicament s’ha trobat en una població en una freqüència del 0,9%. En quina població creus que s’ha trobat?

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada amb la intolerància a la fructosa. A nivell mundial, la freqüència d’aquesta variant és nul·la, ja que únicament s’ha trobat en una població, on assoleix la freqüència del 0.9%. En quina població diries que es troba?

a) Població africana.

b) Població asiàtica.

c) Població europea.

 

Resposta: c) Població europea.

Font de la imatge: https://www.academiaclockwork.es/blog/intolerancia-la-fructosa/

En el següent enllaç trobaràs més informació sobre aquesta pregunta:
 https://selfdecode.com/snp/rs1800546/
– https://www.snpedia.com/index.php/Rs1800546